Medezeggenschapsraad

MR meedenken & meedoen op school

In de medezeggenschapsraad van onze school zitten twee ouders en twee personeelsleden. Er zijn verschillen in bevoegdheden van ouders en van personeelsleden in de MR.

Aan de MR wordt door de directeur advies gevraagd over bijvoorbeeld de inzet van financiële middelen, benoeming schoolleiding, zaken m.b.t. veiligheid en gezondheid. Er wordt instemming gevraagd over bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van het schoolplan, verandering van onderwijskundige doelstelling, het beleid m.b.t. ouderbetrokkenheid bij de school.

Ouders/verzorgers van kinderen kunnen in de MR worden gekozen volgens de procedures die in het reglement zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor de personeelsleden van de school.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad functioneert op bovenschools niveau en bespreekt met het bestuur de zaken die meerdere scholen van de stichting aangaan. De GMR heeft net als de MR advies- en/of instemmingsrecht over zaken die genoemd zijn in het GMR-reglement. De GMR bestaat voor 50% uit ouders en voor 50% uit personeelsleden.

Ouderpanel

Het ouderpanel dient als meedenkgroep voor het team. Het doel van een ouderpanel is het creëren van
betrokkenheid en een breed draagvlak dat bijdraagt aan het kwaliteitsbeleid van de school. Alle ouders worden
in de gelegenheid gesteld om mee te denken over onderwijskundige, pedagogische en organisatorische zaken
binnen de school. Per thema worden ouders uitgenodigd
om mee te denken in een ouderpanel. Elke groep heeft een klassenouder. Deze ouder is sowieso aanwezig op de avond

Samenstelling MR

De MR bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen die tot de school zijn toegelaten en de doelstelling van de stichting respecteren.

Ouders

  • Hanna Bouma (voorzitter)
  • Lucia de jong (secretaris)

Personeel

  • Nynke Stellingwerf
  • Elze Atsma

Vergaderingen

De MR/ouderpanel komt jaarlijks ongeveer 8 keer per schooljaar bij elkaar. Van de 8 bijeenkomsten zijn er 3 gezamenlijk met de ouderactiviteitencommissie (OAC). Deze vergaderingen zijn openbaar en uiteraard zijn alle ouders van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

Vragen/opmerkingen:

De MR is bereikbaar via mail: mr.paedwizer@cbo-meilan.nl